Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

 

Az ÁSZF PDF formátumban: itt tölthető le.

Hatályos: 2021. január 18. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (’ÁSZF’) a "LITTKE" Pezsgőház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7621 Pécs, Szent István tér 12.; nyilvántartva Zalaegerszegi Törvényszék Cégbíróságánál 02-09-080584. számon) által működtett jelen honlapon értékesítésre kínált Termékek adásvétele tárgyában a vásárlókkal létrejött szerződéses feltételeket szabályozza, ezért kérjük, hogy az ÁSZF tartalmát figyelmesen olvassa el és kérjük abban az esetben vásárolja meg a Terméket, amennyiben az itt leírtakat a megrendelés véglegesítését megelőzően elolvasta és elfogadja, mivel a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet.

1. Eladó adatai

Név: "LITTKE" Pezsgőház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 02-09-080584.

Adószám: 24799539-2-02

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi száma: 7403/2020/B

Jövedéki engedély szám: HU016694

Székhely: 7621 Pécs, Szent István tér 12.
Eladó átadás-átvételi cím: 7621 Pécs, Szent István tér 12.
Telefonszám: +3630/769-7602
E-mail: info@littkepalace.hu
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700275-68356868-51200002
(továbbiakban: Eladó)
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőség: info@shoprenter.hu

2. Definíciók

Ajándékkártya: olyan, az Eladó által a Honlapon, meghatározott összegben értékesítésre kínált, elektronikus vásárlási utalvány, ami az ajándékkártya értékének megfelelő, Eladó által értékesítésre kínált Termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére jogosítja annak első felhasználóját (birtokosát).

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek.

Felek: Eladó és Vásárló együtt.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1§ 3. pont szerinti magánszemélynek minősülő személy.

Honlap: jelen weboldal (www.littkeshop.hu).

Kosár: a Honlapon, a Vásárló által vásárlásra megjelölt Termékeket összesítő elektronikus felület, ami tartalmazza a kiválasztott Termékek megnevezését, árát, darabszámát és több Termék esetén azok együttes, teljes árát. A Kosár tartalmát a Megrendelés előtt a Vásárló módosíthatja, törölheti.

Megrendelés: a Vásárló által az ÁSZF 6.1. pontja szerint leadott és Eladó részére megküldött megrendelés, vételi ajánlat.

Nap: jelen ÁSZF-ban egy nap alatt naptári nap értendő, kivéve ha az ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.

Regisztrált Vásárló: az a Vásárló, aki a Honlapon adatait, az ÁSZF 5. pontja szerint regisztráció során megadja.

Regisztráció nélküli Vásárló: az a Vásárló aki nem minősül Regisztrált Vásárlónak.

Szerződés: a Honlapon Eladó és Vevő között létrejött szerződés.

Termék: az Eladó által a Honlapon értékesítésre felajánlott áru, birtokbavehető ingó dolog, melynek tárgyában a Szerződés Felek között létrejön. A Termék kifejezés alatt a jelen ÁSZF értelmezésekor, a vásárlástól/megrendeléstől függően egy vagy több Termék értendő.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: azon Vásárló, aki nem minősül Fogyasztónak.

Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki az Eladóval a Termék tárgyában a Honlapon keresztül adásvételi szerződést köt.

Visszaigazolás vagy visszaigazolás: az Eladó által a Vásárló részére, az ÁSZF 6.2.1. pontja szerint küldött első visszaigazolás.

3. A vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF elfogadása

3.1. A Felek közti jogviszonyra elsődlegesen az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15. ) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 110/2008. számú EK Rendelete (’EU Rendelet’);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (’Fgytv.’);
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (’Ptk.’);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (’Rendelet’);
 • egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet (’Rendelet2’);
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (’Rendelet3’);
 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR).

 

3.2. Az ÁSZF rögzíti a Felek jogait és kötelezettségeit, a Termék ismérveit és tulajdonságait, Felek felelősségét, együttműködésének szabályait, a szerződés megszűnésének/megszűntetésének feltételeit és módját, valamint a pénzügyi feltételeket.

3.3. Az ÁSZF elfogadására a Megrendelés jóváhagyásakor, véglegesítésekor kerül sor, melynek tartalmát a Vásárló a Honlapra történő belépéskor jogosult és köteles megismerni.

3.4. A jelen ÁSZF az Eladó és a Vásárló között a távollevők között kötött szerződés szabályai szerint-, az Eladó által elektronikus úton, a Honlapon keresztül értékesített Termékek tárgyában létrejött termékértékesítésékre, kereskedelmi ügyletekre terjed ki a Szerződés részét képezi.

3.5. A Honlapon keresztül történő vásárlásra csak és kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben a Vásárló az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, ennek hiányában a vásárlás nem folytatható, megrendelését a Vásárló nem tudja elküldeni Eladó részére, így Felek között kötelem nem jön létre.

4. Nyilatkozatok

4.1. A Honlapon az értékesítés végfelhasználás céljából történik, ezért az Eladó jogosult a Megrendelést visszautasítani, amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a vásárlásra tovább- és/vagy kereskedelmi célú értékesítés okán kerül sor.

4.2. A Termék Kosárba helyezése nem eredményezi azt, hogy az adott Termék a Vásárló részére foglalásra kerül, azt Eladó harmadik fél részére a visszaigazolás megküldéséig értékesítheti.

4.3. Termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás: A Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Honlapon a Termékre kattintva lehet megismerni. Egyebekben a Termék tényleges tulajdonságai a Terméken is megtalálhatóak.

4.4. A Honlapon közzétett Termékek árának változásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás azon Megrendelés tartalmát már nem módosítja, amit Eladó visszaigazolt.

4.5. Eladó az adatok helyességét nem ellenőrzi, a Vásárló, az általa megadott adatok helytállóságáért teljes felelősséggel tartozik. Az Eladó kizárja a felelősségét azon Megrendelésből fakadó bármely kár vagy igény tekintetében, ahol a kár Vásárló hanyagságára vezethető vissza, így különösen amennyiben akár a regisztráció akár a megrendelési folyamat során hibás, valótlan vagy pontatlan adato(ka)t ad meg.

4.6. Eladó a Honlapon közzétett adatok helyességért felelősséggel tartozik, azzal hogy amennyiben Eladó kellő körültekintése ellenére is hibás információ, így különösen hibás ár kerül feltöltetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, (pl. feltűnő értékaránytalanságra, "0" Ft-os vagy "1" Ft-os) árra, akkor Eladó nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni és felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vásárló jogkövetkezmény nélkül és szabadon elállhat a szerződéstől.

4.7. A Termékek ára magyar forintban kerül meghatározásra és tartalmazza az általános forgalmi adót, illetőleg valamennyi egyéb közterhet. A szállítás költségét Eladó a Kosár funkció alatt, a megrendelés folyamata során és a ’Rendelés összegzése’ menüpontban is szerepelteti.

4.8. Eladó szavatol azért, hogy a Termék teljesíti azon minőségi követelményeket, melyeket jogszabály előír.

4.9. Eladó szavatol, hogy a megrendelt Termék, a Megrendelésben foglalt mennyiségben és minőségben kerül kiszállításra.

4.10.Eladó felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a Honlapon értékesítésre kínált Termékek közül az EU Rendelet szerint alkoholtartalmú italnak minősülő termékek értékesítése kizárólag 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött személy részére történhet. Az alkoholtartalmú termékek átadásakor az Eladó vagy az Eladó képviseletében, megbízásából eljáró harmadik fél (értékesítő, futár) felhívására a Fogyasztó köteles életkorát személyi igazolvánnyal vagy egyéb, személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal igazolni. Amennyiben a Fogyasztó életkorát igazolni nem tudja, nem kívánja, azt megtagadja vagy 18. (tizennyolcadik) életévét nem töltötte be, úgy az Eladó vagy az Eladó képviseletében, megbízásából eljáró harmadik fél jogosult és köteles az alkohol tartalmú termék átadását megtagadni, illetőleg jogosult a szerződéstől elállni.

4.11.Eladó szavatol azért, hogy a Termékek értékesítésére vonatkozó hatósági engedélyekkel rendelkezik.

5. Regisztráció

A regisztráció a Honlap főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt történik, ahol a Vásárló az ott található adatlapon valós e-mail címének és egy általa választott jelszó, illetőleg jelszó megerősítés útján végzi el a regisztrációt. A személyes- vagy a jogi személy adatainak a megadása után jön létre a regisztráció, amiről az Eladó Vásárló részére értesítést küld a Vásárló által megadott e-mail címre. A Regisztráció létrejöhet úgy is, hogy a Vásárló a megrendelést regisztráció nélkül folytatja le, azonban a megrendelés elküldése után („Rendelés összegzése”->”Megrendelem” gombra kattintást követően) a Honlap felajánlja azt, hogy egy jelszó megadásával a rendszer – az addig megadott adatokkal – elvégzi a regisztrációt. Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy regisztrál és megad egy tetszőleges jelszót, úgy szintén létrejön a regisztráció, ellenkező esetben a Honlap a megrendeléshez használt adatokat törli és regisztráció nem jön létre.

5.1. A Regisztráció során megadott adatok valódiságáért és folyamatos karbantartáséért a Vásárló teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. A Vásárló adatainak javítására a Honlapra történő belépéssel biztosított.

5.2. Az Eladó a Vásárlónak az e-mail-hez rendelt jelszavát nem tárolja, ezért amennyiben azt a Vásárló elfelejti, úgy azt megadni Eladó vásárló részére nem tudja, új jelszó generálásra van lehetőség. A Vásárlói regisztráció során a Vásárlónak meg kell adnia egy saját maga által választott jelszót is. Annak érdekében, hogy a regisztrációval létrejövő vásárlói fiók adataihoz harmadik fél, illetéktelenül ne férjen hozzá, a jelszó megőrzéséért, illetőleg megosztásáért a Vásárló teljes felelősséggel tartozik.

5.3. A korábban rögzített adatok megváltoztatására és törlésére bejelentkezés után, a fiókra („Üdvözöljük VÁSÁRLÓ KERESZTNEVE!”) kattintással van mód, ahol megjelennek azok az almenük, melyek alatt elérhetővé válnak az adott Vásárló kapcsán tárolt adatok. Ezen menüpontokban lehetőség van az adatok megtekintésére, módosítására és törlésére. Utóbbi esetén a törlés véglegesítéséhez a regisztrált e-mail címre küldött automata üzenetben lévő link segítségével van mód. A módosításból fakadó hibákért és károkért, illetőleg a törlés következményeiért Eladót felelősség nem terheli. A Vásárló adatainak karbantartása a Vásárló kötelezettsége és felelőssége.

5.4. A regisztráció törlésével a Vásárló adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. A törlés nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, azonban törlés esetén a folyamatban lévő Megrendelés hiánytalan teljesítéséért az Eladó felelősséget nem tud vállalni. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A törléssel a folyamatban lévő megrendelés nem törlődik.

6. A Megrendelés, ajánlat folyamata és a szerződés létrejötte

6.1. A Felek között a szerződés a Ptk. 6:82.§ (1) bekezdése szerint elektronikus úton jön lére, az alábbiak szerint:

a. A vásárlás folyamata

A Vásárló a megrendelni kívánt Terméket a Honlapon, az adott Termék képére vagy szöveges leírására való kattintással kiválasztja és a Kosárba helyezi a „Kosárba” gombbal, mellyel egyidejűleg a „Kosár” tartalma frissül, a Termékkel, darabszámmal és a Kosár teljes összegével.

Ezt követően a Vásárló vagy folytatja a vásárlást vagy a Kosár ikonra kattintva ellenőrzi a Kosár tartalmát, szükség szerint módosítja vagy a teljes tartalmát törli. Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesnek tekinti, úgy a „Tovább a Pénztárba” gombra kattintva kezdi meg a megrendelés folyamatát.

A megrendelés során az egyes megrendelési menüponthoz visszatérni vagy a vásárlás folytatására a Megrendelés véglegesítéséig bármikor lehetőség van. A Kosár tartalma, így különösen a megrendelt Termékek, azok darabszáma, ára darabszám a Honlap jobb oldalán folyamatosan nyomon követhető, illetőleg lehetőség van kedvezmény érvényesítésére, a Kuponkód megadásával és a „Beváltás” gombra történő kattintással.

Elérhetőség

Regisztrált Vásárló esetén, a Vásárló szállítási cím adatait automatikusan kitöltés kerülnek, ezért a szállítási adatok ellenőrzése a Vásárló felelőssége. Amennyiben a Vásárló eltérő szállítási címet kíván megadni, úgy azt a kitöltött szállítási cím adatok mellett található „módosítás” gombra történő kattintással teheti meg. Módosítás esetén, külön ablakban megjelenik a felület, ahol a Vásárló megadhatja azt a címet, ahova a – házhozszállítás esetén – a Termék fuvarozását kéri. A szállítási adatok ellenőrzése vagy módosítása esetén a megrendelés folyamata a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintással folytatható.

Regisztráció nélküli Vásárló esetén az e-mail cím, vezeték- és keresztnév, továbbá a telefonszám megadását követően van lehetőség a megrendelés folytatására, a „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintással. Az adatok hiányos megadása esetén a vásárlás nem folytatható.

A menüpontban lehetőség van arra, hogy a Regisztrált Vásárló bejelentkezzen és a megrendelést Regisztrált Vásárlóként folytassa.

Szállítás

A „Szállítás” menüpont alatt választja ki a Vásárló a szállítási módot. A megrendelt Termék átvételére sor kerülhet személyes átvétellel Eladó átadás-átvételi címén vagy futár útján a Vásárló által megadott szállítási címen. A Termék személyes, az Eladó átadás-átvételi helyszínén történő átvétele díjmentes, míg a futárral történő házhozszállításért az Eladó díjazást számít fel, melynek költsége megjelenik a „Házhozszállítás futárszolgálattal” opció mellett, illetőleg folyamatosan a Kosár tartalma alatt. A szállítás módjának kijelölése esetén a Honlap további tájékoztatást ad a Vásárló részére az adott szállításra vonatkozóan.

Regisztrált Vásárló esetén, amennyiben a Vásárló a házhozszállítást választja, úgy külön szállítási cím megadásárára nem kerül sor, a Termék szállítása az „Elérhetőség” menüpont alatt feltüntetett címre történik.

Regisztráció nélküli Vásárló esetén, a Kosárban szereplő Termék házhozszállítása esetén a Vásárlónak a menüpontban kell megadnia azt a címet, ahova a Termék szállítását kéri. Személyes átvétel esetén szállítási cím megadására nem kerül sor, ebben az esetben a Termék átvételére a Vásárlónak XXX nap áll rendelkezésre a Megrendelés véglegesítését követően.

Amennyien a szállítási mód kiválasztásra került a megrendelés folyamata a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra történő kattintással folytatható. Szállítási mód kiválasztása hiányában a megrendelést folytatni nem lehet.

Fizetés

Amennyiben a Vásárló a „személyes átvétel” módot választotta, úgy a megrendelt Termék(ek) értékének megfizetésére banki előre utalással, bankkártyával, PayPal-al vagy készpénzes fizetéssel van mód az Eladó átadás-átvételi címén.

Amennyiben a Vásárló a futárszolgálattal történő házhozszállítást választotta, úgy a megrendelt Termék árának kiegyenlítésére utánvéttel nincs mód.

Regisztrált Vásárló esetén, a számlázáshoz szükséges adatokat a Honlap automatikusan – a regisztráció során megadott adatokkal – kitölti, ezért az adatok ellenőrzése a Vásárló felelőssége. Ha a regisztráció során megadott számlázási adatoktól el kíván a Vásárló térni, úgy azt a „Cím hozzáadása” gombra kattintással és az új számlázási adatok megadásával lehet módosítani.

Regisztráció nélküli Vásárló esetén, a Fizetés menüpont alatt, a „Számlázási cím” almenüpont alatt a számlázáshoz szükséges adatokat kell a Vásárlónak megadnia.

A fizetési mód kiválasztását követően a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva jut el a Vásárló a rendelés összegzéséhez.

Rendelés összegzése

A „Rendelés összegzése” menüpont alatt a Honlap összefoglalja a megrendelést, vagyis a szállítási címet- és módot, a fizetési módot és megrendelt termékeket áruk, illetőleg a szállítás költségének a feltüntetésével. Amennyiben bármely adatot a Vásárló módosítani kívánja, úgy lehetősége van a „Módosítás” gombra kattintással az adott adatcsoportot módosítani vagy az adott menüponthoz visszatérni.

Az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása hiányában a „Megrendelés” gombra történő kattintással a megrendelést Vásárló az Eladó részére nem tudja továbbítani, így a megrendelés elküldéséhez az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása szükséges.

Ajánlattétel

A felvett megrendelési adatok helytállósága, illetőleg az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása esetén lehet kizárólag a megrendelést a „Megrendelés’’ gombra történő kattintással véglegesíteni, illetőleg az Eladó részére elküldeni, mellyel a Vásárló a Megrendelést lezárja és az Eladó részére ajánlatot tesz és ajánlattevőnek minősül.

A „Megrendelés” gombra történő kattintással a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy az a Vásárló részéről leadott kötelező érvényű vételi ajánlatnak minősül, ami fizetési kötelezettséget von maga után és az a Vásárlót annak leadását követő 48 órás időtartamban köti. Amennyiben Vásárló Visszaigazolást Eladótól 48 órán belül nem kap, úgy mentesül az ajánlattételi kötöttség alól.

A Megrendelést Vásárló írásban, a Megrendelés elküldését követő 48 órán belül visszavonhatja vagy módosíthatja.

Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre vagy nem beszerezhető, ez esetben az Eladó jogosult a Megrendelést visszautasítani, melynek jogkövetkezményeként szerződés nem jön létre Felek között.

b. Az Ajándékkártyára vonatkozó különös rendelkezések

A Vásárlás fentiekben meghatározott folyamata az alábbi eltérésekkel alkalmazandó ajándékkártya vásárlása esetén:

Elektronikus ajándékkártya vásárlására csak Regisztrált Vásárlók számára van mód, ugyanis az elektronikus Ajándékkártya annak megvásárlása után a Regisztrált Vásárlóhoz tartozó Fiókban lesz elérhető .pdf formátumban és egyedi sorszámmal ellátva. Az Ajándékkártya akkor minősül átvettnek, amikor Eladó az Ajándékkártyát elektronikus formátumban letölti. Az Ajándékkártya átadottnak minősül akkor is, ha a Vásárló az Ajándékkártyát 5 napon belül nem töltötte le.

Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az elektronikus Ajándékkártya korlátozás nélkül nyomtatható és csak egy alkalommal tölthető le a Regisztrált Vásárló fiókjából. Ebből következően, amennyiben azt a Vásárló letölti és e-mail útján továbbítja vagy elektronikusan tárolja, úgy a biztonságos helyen való tárolás kötelezettsége, a letöltés, illetőleg biztonságos csatornán történő továbbítás felelőssége teljes egészében a Vásárlót terheli. A biztonságos tárolás, illetőleg továbbítás kötelezettségének elmulasztásából fakadó joghátrány vagy bármely igény Eladóval szemben nem érvényesíthető, Eladó a felelősségét etekintetben teljes egészében kizárja. Az elektronikus Ajándékkártya csak egyszer, az első felhasználó által használható fel, ezért a többször kinyomtatott vagy az első használatot követő Ajándékkártya érvényesen már nem beváltható.

Ajándékkártyára vonatkozó további szabályok: i. az ajándékkártya pénzre nem váltható;
ii. az ajándékkártya annak kiállítását követő 2 évig érvényes és váltható be;
iii. az Ajándékkártya kizárólag az Eladó által forgalmazott Termék vásárlására vagy Eladó által nyújtott szolgáltatásra használható fel;
iv. a Honlapon keresztül egy adott fajtájú Ajándékkártyából egyszerre csak egy fajta vásárolható, helyezhető a kosárba, azonban egyedi, az Eladóhoz intézett külön megrendeléssel ettől el lehet térni.

6.2. A szerződés létrejötte

6.2.1. Az Eladó által a Megrendelő részére visszaküldött (első) visszaigazolással a szerződés nem jön létre, ezen tájékoztatás a Megrendelésnek (vételi ajánlatnak), az Eladóhoz történő megérkezését igazolja, az nem minősül az ajánlat elfogadásának. A Vásárló köteles ezen Visszaigazolás tartalmát ellenőrizni, melynek elmulasztásért felelősséggel tartozik. Amennyiben a részére küldött megrendelés visszaigazolásban bármilyen hibát észlel, úgy azt köteles haladéktalanul jelezni Eladó részére az info@littkepalace.hu e-mail címre.

6.2.2. Eladó a Megrendelés elfogadásáról külön visszaigazolást küld a Vásárló részére, amivel az Eladó részéről a Vásárló által tett vételi ajánlat elfogadottnak minősül és a szerződés a Vásárló és Eladó között érvényesen létrejön.

6.2.3. Mind a megrendelés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik azzal, hogy Eladót nem terheli felelősség, ha a visszaigazolás rajta kívül álló okból (például valótlan értesítési adatok megadása, spam beállítások, technikai hiba) nem érkezik meg Vásárló részére.

6.2.4. A létrejött szerződés távollévők között kötött, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, és nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar.

6.2.5. Eladó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

7. Szállítás És Pénzügyi információk

7.1. Eladó a Terméket a Vásárló részére szállítási díj ellenében szállítja ki, kivéve ha ennek költségét átvállalja. Amennyiben a szállítás térítés ellenében történik, úgy annak összegét a Kosár funkció alatt Eladó feltünteti, illetőleg tájékoztatást arra az esetre is, amennyiben a szállítás a Vásárló részére díjmentes. A szállítási díj összege minden esetben feltüntetésre kerül a „Kosár” funkció alatt, illetőleg a megrendelés folyamat során, valamint a Termék vételárát tartalmazó számlában is.

7.2. Eladó a Terméket a szerződés létrejöttét követően, legkésőbb 8 naptári napon belül adja át Vásárló részére. Amennyiben a Termék átadására ezen időpontig nem kerül sor, úgy Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

7.3. Vállalkozások esetében Eladó teljesítése akkor történik meg, amikor a megrendelt és szállítandó Terméket a szállítmányozási vállalkozás részérre átadja, egyúttal Eladó a Vállalkozóra engedményezi a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését. Fogyasztók esetében Eladó akkor teljesít, amikor a Fogyasztó a megrendelt Terméket a szállítmányozó vállalkozástól átveszi.

7.4. Vásárló az ÁSZF elfogadásával teljes felelősséget vállal azért, hogy a megrendelés során adatait a valóságnak megfelelően és pontosan adja meg Eladó részére, illetőleg vállalja, hogy amennyiben adataiban hibát észlel, úgy arról Eladót haladéktalanul értesíti. Az értesítés elmulasztásával okozott joghátrányért és kárért korlátozás nélkül Vásárló helytállással tartozik.

Vállalkozásnak minősülő vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles megadni a számlázáshoz szükséges, mindkor hatályos jogszabályok szerinti megfelelő adatait, információt. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hamis adatok megadása esetén a Vállalkozó valamennyi ebből fakadó jogkövetkezményt vagy kárt (különösen az adólevonási jog gyakorlását elvesztését) korlátlanul visel, Eladó felelősségét ezen esetben teljes egészében kizárja.

7.5. Vásárló a Termék feletti tulajdonjogot a Termék teljes vételárának megfizetésével szerzi meg, ezért Eladó a Terméket abban az esetben szállítja ki, adja át a Vásárlónak, amennyiben a Megrendelés ellenértéke hiánytalanul Eladó részére megfizetésre került.

7.6. A Megrendelés értékének pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint történik:

a. Bankkártya vagy PayPal

Bankkártya: Online fizetés bankkártyával a CIB Bank Zrt. (’CIB Bank’) rendszerén keresztül.

Eladó által a CIB Bank rendszerén keresztül például a következő bankkártyák használatára van mód: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron.
Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelés szállításának megkezdésére, kizárólag a fizetési tranzakció lezárását követően kerül sor. A kártyás fizetés a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül történik, a CIB Bank fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását (’Megrendelem’) követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva – és az esetleges banki autentikáció után - a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a Honlap visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a Honlapra.

A Megrendelésnek az Eladó átadás-átvételi helyszínén történő átvétele esetén is lehetőség van bankkártyás fizetésre. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárlók biztonsága érdekében meggyőződjön a fizető fél személyazonosságáról és bankkártya használata jogosultságáról.

PayPal: A PayPal regisztrációval létrejön PayPal számlája, amelyhez társíthatja bankkártyáját (fontos, hogy ennek alkalmasnak kell lennie internetes fizetésre), így amikor vásárol az kártyás fizetésnek minősül. PayPal biztonságosan kezeli az információnkat, az adatok titkosított rendszerben kezelődnek.

a) Amennyiben már rendelkezik PayPal fiókkal, a regisztrációkor megadott e-mail címet és jelszót szükséges megadni a fizetéshez. A fiókjához társított bankkártyával egyenlíthető ki az összeg.

b) Amennyiben nem rendelkezik PayPal regisztrációval, úgy a PayPal felületén előbb regisztrálnia szükséges. További információk, és PayPal regisztráció: www.paypal.com

b. Készpénzes fizetés (utánvétel)

Amennyiben a Megrendelés értékének megfizetésére utánvétellel kerül sor, úgy arra kizárólag személyes átvétel esetén az Eladó átadás-átvételi helyszínén van lehetőség, a futárnál készpénzzel, bankkártyával fizetni nem lehet.

c. Bank átutalás (előre utalás)

Amennyiben a Megrendelés során a Vásárló, „banki átutalást (előre utalás)” választ, úgy Eladó a Visszaigazolásban tájékoztatja a Vásárlót az átutalás teljesítéséhez szükséges pénzügyi információkról, melyek az alábbiak:

Kedvezményezett neve: LITTKE" Pezsgőház Kft.

Kedvezményezett számlavezető bankja: Cib Bank Zrt.

Kedvezményezett számlaszáma: 10700275-68356868-51200002

Közlemény: megrendelés sorszáma, azonosítója

A Megrendelés ellenértéke akkor minősül megfizetettnek, amikor az a fenti bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül. Az összeg beérkezéséről Eladó a Vásárlót elektronikus úton értesítést küld.

7.7. Eladó a Vásárló részére a számlát elektronikus úton küldi meg a megrendelésben feltüntetett e-mail címre. A kiállított számla adóügyi bizonylat, ami teljesíti mind az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben-, mind a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt tartalmi követelményeket, illetőleg megfelel az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

8. Szállítással és Átvétellel kapcsolatos Információk

a. Személyes átvétel
Személyes átvétel esetén a Vásárlót szállítási költség nem terheli. Személyes átvételre az Eladó átadás-átvételi helyszínén van mód, a 7621 Pécs, Szent István tér 1. szám alatt, minden nap 9 óra és 16 óra 30 perc között. Az átvétellel kapcsolatos részleteket a Megrendelés megerősítését tartalmazó visszaigazoló e-mail tartalmazza.
A megrendelt Terméket az Eladó a Megrendelés visszaigazolásától számított 8 napig teszi félre Eladó részére, amennyiben azt ettől eltérő időpontban kívánja átvenni, úgy azt Eladó felé e-mail útján jelezheti.
Fizetési mód a helyszínen: bankkártya vagy készpénz.

b. Futárszolgálat
A házhozszállítást az Eladó hivatalos partnere a Csomagpont Logisztika Kft. futárszolgálat végzi. A futárszolgálattal történő szállítás díjazása az alábbi:

 
Megrendelés értéke (bruttó) Szállítás díja (bruttó)
0-14.999,- forint között 1.900,- forint
15.000,- forinttól ingyenes

Fizetési mód a futárnál: a futárnál, a megrendelt Termék értékének fizetésre nincs mód.
A szállításról, időzítéséről és a szállítással kapcsolatos bővebb információ a futárszolgálat honlapján érhető el: https://csomagpont.com/adatvedelmi-szabalyzat/

9. Kárveszély, Szavatosság

9.1. A Vásárló köteles a Terméket, annak átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni és amennyiben hibát tapasztal, köteles azt Eladó részére haladéktalanul, írásban jelezni.

9.2. A kárveszély a Fogyasztóra a Termék átvételével-, míg a Vállalkozóra a szállítmányozó vállalkozás részére történő átadással száll át. Hibás teljesítésből fakadó igényét a Vásárló csak a kárveszély átszállását követően érvényesítheti.

9.3. Jótállás: A Termék jellegére, tulajdonságára tekintettel az Eladó jótállást nem vállal.

9.4. Kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vásárló Eladó hibás teljesítése esetén, a Termék átvételét követően a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló kellékszavatossági jogai:

9.4.1. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.4.2. Kellékszavatossági jogáról a Vásárló áttérhet, de az áttérés költségét köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Kellékszavatossági igényét a Vásárló Eladóval szemben érvényesítheti.

9.4.3. Vásárló köteles a hibát annak észlelése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Eladóval.

Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy a teljesítéstől számított 2 éven túl kellékszavatossági jogával már nem élhet.

8.4.4. A teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, azzal, hogy a Vásárló igazolni köteles, hogy a Terméket Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett vagy ha bizonyítja, hogy a hiba a Vásárlónak felróható okból keletkezett.

Hat hónapon túl közölt hiba esetén, azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.5. A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy Termékszavatossági igényt érvényesíthet azzal, hogy ugyanazon hiba esetén egyszere, egymással párhuzamosan kellékszavatossági és Termékszavatossági igény nem érvényesíthető.

9.5.1. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben, a gyártól általi forgalomba hozatalt követő 24 hónapon belül érvényesítheti. A Ptk. alapján gyártónak minősül a Termék előállítója vagy forgalmazója.

9.5.2. Termékszavatossági igény körében a Fogyasztó kizárólag kijavítást vagy kicserélést kérhet, igényének megalapozottságát, vagyis a Termék hibáját a Fogyasztónak kell igazolnia.

9.5.3. Mentesül a Termékszavatossági kötelezettség alól a gyártó, ha igazolja, hogy
I. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy II. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
III. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.6. Hibás Termék esetén, a Vásárló igényét -a fentiekben meghatározott határidőn belül – írásban vagy Eladó fentiekben meghatározott címén személyesen jelezheti.

10. Elállás

10.1. A Fogyasztó elállási jogát a Termék átvételét követő 14 napon belül írásban, e-mail útján a Rendelet 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon (ami jelen ÁSZF mellékletét képezi)- vagy egyéb, az elállási jog gyakorlására vonatkozó kifejezett és egyértelmű nyilatkozattal jogosult gyakorolni. Az indokolás nélküli elállás joga kizárólag a természetes személynek minősülő Fogyasztót illeti meg.

10.2. A 14 napos elállási határidő kezdő napja az a nap, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy (kivéve fuvarozó) átveszi. Határidőben gyakorolta az elállási jogát a Fogyasztó, amennyiben ezen időpontig az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot, elektronikus úton az info@littkepalace.hu e-mail címre vagy az Eladó postacímére (”Littke” Pezsgőház Kft. - 7621 Pécs, Szent István tér 12. szám) megküldi. Az Eladó az elállási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozat megérkezését haladéktalanul visszaigazolja, azonban amennyiben visszaigazolás nem érkezik, úgy a fogyasztónak indokolt megismételnie.

10.3. Elállás esetén a Fogyasztó, az elállás közlését követő 14 napon belül köteles az elállással érintett Terméket a Szolgáltató részére fuvarozó útján visszaküldeni vagy a fentiekben közölt átadás- átvételi címre személyesen vagy meghatalmazott útján visszaszállítani. A visszaküldés költségét a Fogyasztó viseli.

10.4. Eladó a fogyasztó által gyakorolt elállás esetén, az arról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, átutalás útján téríti vissza a Termék árát, a Rendeletben foglaltak szerint, ideértve a Fogyasztó által megfizetett, részére történő szállítás díját is. A Termék teljes ellenértékének visszatérítésére abban az esetben kerül sor, ha a Termék, Szolgáltató részére történő visszaküldése a fenti határidőn belül megtörténik és a visszaküldött Termék sértetlen állapotban van, ellenkező esetben az Eladó jogosult a Fogyasztónak járó visszatérítendő összeget a Termék átvételéig visszatartani.

10.5. A Termék határidőben visszaküldött, amennyiben a fogyasztó elállásának napját követő 14. (tizennegyedik) napon belül azt az Eladó átveszi vagy a fogyasztó kétséget kizáróan igazolja, hogy azt ezen határidőn belül az Eladó részére visszaküldte.

10.6. Az Eladó kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

„a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)-m) (…)”

Eladó felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy a Termékek Rendelet 29.§ (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá esnek, így azok felbontása esetén az elállás jogát a Fogyasztó elveszíti, a jelen pontban meghatározottak szerinti elállási jog érvényesen nem gyakorolható.

11. Felelősségi Szabályok és Szerzői jogok

11.1. Eladó által a Honlapon, bármely Termékkel kapcsolatban felhelyezett kép, információ kizárólag tájékoztató célt szolgál, az információ pontosságáért és teljes körűségéért Eladó felelősséggel nem tartozik.

11.2. Eladó kizárja a felelősségét, amennyiben a Vásárlót a Honlap látogatása okán vagy annak használata során kár éri, kára keletkezik, Vásárló feladata és felelőssége számítás-technikai eszközeinek megfelelő védelme.

11.3. Eladó nem tartozik felelősséggel a Honlap használatával vagy ahhoz köthetően esetlegesen felmerülő adatvesztésért, szoftver használatából adódó hibáért, a felülettel összefüggő kommunikációs csatorna hibájáért.

11.4. A Szjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a Honlap szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Honlapon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap, vagy annak bármely része módosítható. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Honlapra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: ”Littke” Pezsgőház Kft.

12. Panaszkezelés

12.1. Az Eladó az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a részére küldött, fentiekben meghatározott elektronikus levelezési címen vagy postai címen fogadja. Eladó a panaszt székhelyén kezeli. Eladó a panaszra, annak beérkezését követő 30 napon belül elektronikus vagy postai úton válaszol, a panasz Szolgáltató részére történő megküldésétől függően.

Amennyiben Eladó válaszát a Fogyasztó nem fogadja el, úgy az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat:

a. Békéltető Testület
A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje panaszának rendezését. Az eljárás írásbeli kérelemre indul, melyet a lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület elnökéhez kell címezni. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (’Fgytv.’) rögzíti.
Eladó székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület és elérhetősége:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

b. Online vitarendezési platform
Az online vitarendezési platformot (‘OVR’ az Európai Bizottság hozta étre, ahova a Vásárlónak regisztrálnia szükséges a következő linken:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Az OVR előnye, hogy a rendszeren keresztül kapcsolatba léphet a kereskedővel, Eladóval, illetőleg az esetleges eljárás során nem szükséges személyesen megjelenni a békéltető testületi tárgyaláson, a vita online úton rendezhető. Az online vitarendezési folyamat igénybevétele esetén, un. vitarendezési kapcsolattartóként az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) nyújt segítséget, amely elérhető az odr@itm.gov.hu e-mail címen
Az EFK feladata, hogy gyakorlati segítséget nyújtson mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részére a panaszok benyújtásához, valamint ha a vitát OVR platformon keresztül nem lehet rendezni, akkor tájékoztatást ad az elektronikus vásárláshoz kapcsolódó egyéb fogyasztói igényérvényesítési lehetőségekről. Az OVR platform elérhetősége:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

c. Fogyasztóvédelmi hatóság
A hatósági eljárás megindításának feltételeit az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdése tételesen felsorolja. A hatósági eljárás megindítása írásbeli kérelemre és díj ellenében történik. A panasz jellegétől és a fogyasztó lakó- vagy tartózkodási helyétől függően a járási (kerületi) kormányhivatalhoz-, vagy a megyeszékhely szerinti járási kormányhivatalhoz (Pest megye esetén az Érdi Járási Hivatal, míg Budapest esetén Budapest V. Kerületi Hivatal) jogosult a Fogyasztó fordulni. A kormányhivatalok hatáskörét és illetékességét a 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet tartalmazza.

d. Bírósági eljárás
Amennyiben a vita megoldása peres eljáráson kívül nem lehetséges, úgy a fogyasztó jogosult igényét bíróság előtt érvényesíteni. Felek a szerződésből eredő, illetőleg azzal összefüggő jogvitáik rendezésére – hatáskörtől függően – a Monori Járásbíróság, illetve Tatabányai Törvényszék illetékességét kötik ki.

13. Vegyes rendelkezések
Felek közti jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadóak. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek bizonyulna, úgy az nem érinti többi rendelkezés érvényességét.
Eladó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
Felek közti kommunikáció elsődlegesen elektronikuson úton történik. Felek hivatalos kommunikációnak és az írásbeliség követelményének teljesítésének fogadják el az egymás közti elektronikus levelezést, amennyiben Eladó részéről az ÁSZF-ben meghatározott e-mail címről-, míg Vásárló esetén a Megrendelésben megadott e-mail címről került sor. Jelen ÁSZF Eladó honlapján elérhető.

1. számú melléklet – nyilatkozat minta elállási jog gyakorlásához

Cégnév: ”LITTKE" Pezsgőház Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 7621 Pécs, Szent István tér 12.

E-mail: info@littkepalace.hu

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A termék neve, adatai:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 

Kelt.:

 

_________________________

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

2. számú melléklet – szállítási díjak Magyarország területén kívülre történő szállítás esetén

i. Szállítási díjak

 

  < 2kg < 3kg < 5kg < 10kg < 15kg < 20kg < 25kg < 30kg < 40kg
1. zóna 3.800 4.300 4.700 5.000 6.600 7.000 7.000 7.200 9.500
2. zóna 4.400 4.600 4.900 5.500 5.700 6.500 6.800 7.500 9.800
3. zóna 5.500 5.900 6.300 6.500 6.800 7.200 7.500 7.800 10.500
4. zóna 11.000 12.500 13.500 15.000 22.000 28.500 32.000 35.200 38.500
5. zóna 27.500 31.000 38.000 56.000 72.500 87.000 99.900 111.000 182.500
 • A fenti díjak forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét,
 • A fenti díjak nem tartalmazzák a 9.550,- forint összegű vámkezelési díjat, az alábbiakban kiemeléssel jelzett országokba történő szállítás esetén.

ii. Szállítási zónák

 

Zóna Szállítási desztinációk
1. Szlovákia Szlovénia Ausztria Csehország Románia Horvátország  
2. Lengyelország Németország Belgium Hollandia Luxemburg Liechtenstein Bulgária;
Svájc
3. Dánia Franciaország Vatikán Olaszország Anglia Monaco Írország
4. Litvánia Lettország Spanyolország Norvégia Görögország Portugália Finnország;
Svédország;
Észtország
5. Gibraltár;
Bosznia-Hercegovina
Koszovó;
Montenegró
Szerbia;
Feröer-sz.
Albánia;
Ciprus
Málta;
Izland
Macedónia;
Andorra
Törökország